Odwołanie zarządu

Sposób odwołania zarządu zależy od sposobu jego powołania. Mówią o tym art. 18 i 20 ustawy o własności lokali. Właściciele mogą zatem powierzyć zarząd w formie aktu notarialnego osobie fizycznej lub prawnej (na przykład deweloperowi, spółdzielni) lub też wybrać zarząd w zwykłej uchwale spośród osób fizycznych. Do odwołania zarządu (lub niektórych jego członków) potrzebny jest projekt uchwały. Przekazuje się go zarządowi, a ten ma obowiązek rozesłać projekt razem z zawiadomieniem o zebraniu. Trzeba też pamiętać, że podczas zebrania nie zgłasza się już projektów uchwał. Można wprowadzić tylko zmiany do tych, które zostały zgłoszone wcześniej. Jak właściciele są w konflikcie z zarządem, to obawiają się, że projekt w sprawie odwołania nie zostanie umieszczony w porządku obrad. Zarząd nie ma prawa tego zrobić. Jeżeli się jednak na to zdecyduje, to właściciele mogą przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów – bez udziału zarządu. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2004 r.
Wspólnota może w każdej chwili odwołać zarząd lub poszczególnych jego członków, podejmując stosowną uchwałę. Nie musi czekać do rocznego zebrania.
Zarząd powierzony można odwołać tylko w akcie notarialnym. Taką właśnie formę powinna mieć uchwała o odwołaniu. Odwołanie wybranego zarządu nie wymaga wizyty u notariusza.
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien zostać odwołany na walnym zebraniu wspólnoty. Walne zabranie wspólnoty może zostać zwołane na wniosek właścicieli lokali posiadających 10 % udziałów. Wniosek o zwołanie walnego zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej powinien zawierać porządek obrad, a także treść proponowanej uchwały w sprawie odwołania zarządu.
Zebraniem obowiązkowym każdej wspólnoty mieszkaniowej jest odbycie zabrania co najmniej raz w roku, w jego pierwszym kwartale. W wypadku nie zwołania takiego zebrania w ww. terminie, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.
O zebraniu, terminie i miejscu należy pisemnie zawiadomić wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku trudności z udziałem na zebraniu większości członków wspólnoty (liczonych udziałem) prawo przewiduje możliwość głosowania poprzez indywidualne zbieranie głosów. Osoby, które są obecne na zabraniu zagłosują w jego trakcie, a pozostali w późniejszym terminie. Głosy w tym trybie głosowania zbiera jednak obecny zarząd wspólnoty. Gdy nie dopełni tego obowiązku (np. zbojkotuje inicjatywę mieszkańców), to zbieraniem głosów może zająć się jeden z członków wspólnoty.
Wyniki głosowania należy przesłać pisemnie wszystkim członkom wspólnoty.
W przypadku odwołania dotychczasowego zarządu, prawidłowym działaniem jest wybór nowego zarządu, już na tym samym zebraniu. Tak więc wybór nowych władz powinien znaleźć się w porządku obrad (we wniosku o jego zwołanie).
Jeżeli dotychczasowy zarząd zostanie odwołany dopiero w wyniku indywidualnego głosowania, to konieczne będzie zwołanie kolejnego zebrania, którego celem będzie wybór nowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.
Wiele wspólnot oprócz wybranego zarządu ma jeszcze firmę zarządzającą. Zatrudnia ją wybrany zarząd na podstawie stosownej umowy. Jeżeli właściciele są niezadowoleni z jej pracy, to swoje zastrzeżenia powinni kierować bezpośrednio do zarządu. Na ich wyraźne polecenie (w formie uchwały) powinien on rozwiązać umowę z nieodpowiednią firmą.

About the Author