Błędy w aktach notarialnych

Wpisy w księgach wieczystych dokonywane są na podstawie aktów notarialnych, jednak zdarza się, że akty zawierają błędy. Jak je naprawić? Jedne można skorygować w prosty sposób a inne, niestety, wymagają złożonej procedury. Jedno jest pewne, nie należy ich zostawiać, w przyszłości może mieć to negatywne konsekwencje.
Mogą być to błędy oczywiste, niemające wpływu na treść czynności prawnej, jak i błędy merytoryczne (sensu stricte), które mają istotne znaczenie dla treści dokonywanej czynności prawnej.

Jakie błędy uznajemy za oczywiste i jak je naprawić.

Omyłkami oczywistymi mogą być błędy polegające na wykorzystaniu niewłaściwego wyrazu, błędach ortograficznych bądź też stylistycznych, nieprawidłowej pisowni oraz błędów fleksyjnych ,które w rezultacie mogą doprowadzić np. do zmiany płci strony czynności prawnej. Występują też błędy rachunkowe wynikające z określonych działań arytmetycznych pojawiających się w treści aktu notarialnego. Błędy oczywiste wynikają zazwyczaj z przeoczenia i można je w prosty sposób naprawić.
Jeśli błędy występujące w akcie notarialnych zostaną spostrzeżone przed podpisaniem aktu wystarczy zbędne wyrazy bądź ich części skreślić tak, aby możliwe było ich odczytanie. Poprawki i przekreślenia należy przed podpisaniem aktu omówić, nieomówione przekreślenia uznaje się za niedokonane. Jeśli błędy zostaną zauważone po podpisaniu aktu notariusz może je sprostować w protokole. Dokument ten jest sporządzany przez samego notariusza, bez udziału stron aktu notarialnego. Za takie sprostowanie nie są pobierane taksy notarialne. Sprostowanie aktu notarialnego nie jest ograniczone ramami czasowymi , może nastąpić po latach –nawet po śmierci jednej ze stron czynności prawnej. Jeśli już uzyskamy wypis poprawionego przez notariusza aktu możemy wystąpić do sądu prowadzącego księgę wieczystą o zmianę wpisu – tylko jeśli zmieniona treść aktu ma odzwierciedlenie w księdze.

Błędy istotne i ich naprawa.

Najczęściej błędami istotnymi są: złe oznaczenia przedmiotu sprzedaży –np. gdy w treści umowy sprzedaży działki doszło do omyłki w oznaczeniu działki i pan Kowalski zostaje właścicielem działki X a nie działki Y. Równie często zdarza się niewłaściwa reprezentacja osoby prawnej jak też innej jednostki organizacyjnej lub też niewystarczający zakres pełnomocnictwa. Za błąd merytoryczny uznajemy również brak dokumentów wymaganych przez przepisy prawa lub przedłożenie do czynności notarialnej dokumentów wadliwych. Zdarzają się również sytuację nie zawarcia w akcie notarialnym wniosku do sądu rejonowego o wpis prawa własności lub użytkowania wieczystego. Błędem istotnym jest także niepobieranie podatków lub innych opłat publicznoprawnych lub też pobranie nienależytej wysokości.
Naprawy błędów merytorycznych można dokonać aneksem lub też należy zwrócić się do sądu.
Aneks do umowy sporządza się w przypadku , gdy błąd w akcie notarialnym wynika z winy strony a nie nieuwagi notariusza. Dzięki aneksowi można naprawić omyłki, które dotyczą oświadczenia woli stron umowy i których usunięcie doprowadzi do przeróbki albo uzupełnienia poprzednio sporządzonego aktu notarialnego. Zatem, gdy odkryjemy taki błąd należy zwrócić się do notariusza, który sporządzi aneks do aktu notarialnego , w którym zostanie zawarty wniosek do sądu o dokonanie odpowiednich wpisów bądź też zmian jeżeli poprawiona treść umowy wpływa na zapis w księgach wieczystych. Aby aneks został sporządzony w kancelarii pojawić się muszą wszystkie strony.
Zdarza się, że jedna ze stron już nie żyje albo jest niechętna do usunięcia błędu, wtedy pozostaje żądanie na drodze sądowej ustalenia, że umowa miała obejmować inną treść zawartych w nim oświadczeń woli albo została faktycznie zawarta pomiędzy stronami o innym brzmieniu danych personalnych, niż to wynika z treści aktu notarialnego. Należy więc wnieść powództwo o ustalenie treści aktu na podstawie art.189 Kodeksu postępowania cywilnego lub o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art.,10 ustawy o księgach wieczystych. Powództwo wnosi się przed sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Pamiętać musimy o dokładnej analizie aktów notarialnych przed podpisaniem, ponieważ procedura związana ze zmianą treści umowy zawartej w formie aktu notarialnego jest złożona i czasochłonna.

About the Author